Til udskrivning : Klik her, klubregler for Aars Bridgeklub

Klubregler for Aars Bridgeklub

1. Spilletid.
Klubbens spilletidspunkt er for tirsdagsklubben tirsdag aften, og for fredagsklubben fredag eftermiddag samt hvornår bestyrelsen finder det ønskeligt at spille en åben turnering.(Jubilæumsturnering. el.lign.)
Normal sæsonstart er første tirsdag og fredag i september, og sæsonen afsluttes normalt i april.
Der spilles aldrig mellem jul og nytår, samt på tirsdage og fredage der falder på en helligdag.
2. Kontingent.
Kontingent for sæsonen forfalder til betaling inden udgangen af september.
Kontingentet kan normalt indbetales ved kasseren på en spilleaften, eller indsættes på klubbens bankkonto med tydelig angivelse af navn på indbetaleren.
3. Appeludvalg & Spilleudvalg.
Ved sæsonens start udpeger bestyrelsen et appeludvalg, som helst skal bestå af mindst 3-personer, hvoraf mindst en skal være medlem af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan nedsætte et spilleudvalg, som tilrettelægger og leder turneringerne.
Udvalget bør som minimum indeholde 1 bestyrelsesmedlem.
4. Etik.
Et af formålene er at få et godt spil bridge, samt føle sig godt tilpas
(gælder både når man ankommer og når man tager hjem.)
Tal f.eks. ikke hen over hovedet af modspillerne, som sad de slet ikke ved bordet, når I ankommer.
Støt din makker ved at undlade at nedgøre/kritisere ham/hende både under og efter spillet.
Dog kan god humor være en farbar vej.
5. Systemkort.
Der benyttes systemkort i A & B-rækkerne.
I de øvrige rækker er det ønskeligt, men ikke krav.
Bestyrelsen er behjælpelig med udfyldelsen, eller se vejledningen på hjemmesiden.
6. Uregelmæssigheder.
Bridgereglerne og love skal følges.
Når en uregelmæssighed er begået, tilkaldes en turneringsleder.
Turneringslederen har jo netop samme funktion som enhver anden dommer i andre sportsgrene !
Turneringslederens afgørelse kan appelleres til klubbens appeludvalg,
dog senest ved spilleaftenens afslutning.
6.1: Fejl der opdages ved bridgebordet efter at ØST har godkendt resultatet, sker ved
hjælp af en turneringsleder, som sletter resultatet i Bridgematen – eller man udfylder en lille rettelsesblanket med det rigtige resultat.
Blanketten afleveres til turneringslederen, når alle har spillet det pågældende spil.
6.2: Fejl der opdages efter turneringens afslutning.
Fristen for at protestere udløber 30 minutter efter at resultatet af den seneste sektion er offentliggjort.
I denne forbindelse kan turneringslederen af hensyn til præmieoverrækkelse, eller
forberedelsen af næste fase, afkorte fristen. Der bør dog altid være mindst 5-minutters frist.
Såfremt en deltager bliver opmærksom på en fejl, bør vedkommende straks henvende sig til turneringslederen.
Såfremt fejlen ifølge begge ”sider af bordet” er blevet godkendt, sker ændringen
efterfølgende.
Er fejlen opdaget efter fristens udløb, men dog max. 7 dage efter, får det ingen
indflydelse på eventuelle fejludleverede præmier.
7. Bridgemate.
Med henblik på, at det endelige resultat så vidt muligt skal være kendt samme aften, som turneringen er færdigspillet bruges Bridgemate.
NORD indfører resultatet på Bridgematen.
ØST godkender resultatet på Bridgematen.
8. Resultater.
Flere par ender på samme plads, som har betydning for op/nedrykning.
Indbyrdes resultat er afgørende, og her tælles alle runder, i denne afdeling med.
Er der stadigvæk ligestilling bliver vinderen det par med højeste handicaptal.
Ved opgørelse til klubmesterskabet (og parrene står lige) sammentælles pointscoren for hele sæsonen, og den endelige vinder kåres.
(Kun turneringer hvor der er uddelt placeringspoint tælles med.)
Har et par haft dobbeltafløsning i mere end 33% af samtlige
turneringsrunder kan dette par dog ikke blive klubmester.
Klubmesterskabet opgøres i placeringspoint ifølge tabellen på hjemmesiden.
9. Top-16
I slutningen af sæsonen afholdes denne enkeltmandsturnering for de spillere, der i indeværende sæson har scoret flest bronzepoint i klubbens regi.
10. Love om turneringsbridge.
Den danske udgave af ”De internationale Love for Turneringsbridge” er gældende i
klubbens turneringer. Endvidere gælder de af DBF vedtagne supplementsbestemmelser (f.eks. vedr. pauser, alert, stop m.v.)
11. Substitutter. Medlemmerne har mødepligt. Ved nødvendigt afbud, er det derfor medlemmets pligt selv
at skaffe en substitut.
Denne bør fortrinsvis vælges fra den substitut/afløserliste, som er opført på hjemmesiden.
Substituttens navn skal oplyses til turneringsleder, inden turneringens start.
Man bør så vidt muligt forsøge at finde en afløser af nogenlunde samme styrke, specielt hvis der er substitutter for begge spillere.
Man bør inden spilleaftenen aftale substitutternes fortæring/udgifter i forbindelse med afløsningen.
Ved udeblivelse fra turneringsaftenen (v/afbud uden at sende afløsere) justeres scoren til 40/60.
Herudover kan der tildeles yderligere justeret score.
Et par der har benyttet dobbelt afløsere i en turneringsafdeling kan ikke rykke op.
Dette gælder dog ikke ved en persons længerevarende sygdom, samt anden force majeure.
12. Tidsforbrug.
For tirsdagsklubben starter spillet normalt kl. 19.00. Kaffepausen ca. kl. 21.00 og skal helst vare max. 15 min. således at aftenen bør være afsluttet senest ved 23 tiden.                          For fredagsklubben starter spillet normalt kl. 13,00. Kaffepause ca. kl. 15,00. dagen skal være afsluttet senest kl. kl. 17,00. Der kan efter turneringslederens beslutning spilles med ur.
Uanset om der spilles med ur eller ej, er der afsat gennemsnitlig 7 min. pr. spil + 1 min. til rundeskift.
Er et par/hold ikke til stede ved spillets start, kan dette par som udgangspunkt blive tildelt en evt. straf for tidsoverskridelse 40/60 i de/det manglende spil.
I det/de spil som ikke er nået inden rundens afslutning, kan parrene blive tildelt en
justeret score.
13. Mobiltelefoner.
Skal stilles på ”lydløs, medmindre særlige forhold gør sig gældende.
14. Bluff, alert og stop m.v.
”Stop og alert” bruges i klubben, ifølge DBF`s klubhåndbog. Bluff er også en del af
spillet og meldingerne – men det anses for uetisk at bluffe mod klart svagere spillere, da det må være en væsentlig del af klublivet, ikke at tage glæden fra de spillere, som deltager for hyggens skyld.
15. Opstilling og oprydning.
Det forventes at medlemmerne hjælper med opstilling af borde og stole, samt
efterfølgende oprydning, d.v.s. at flasker, glas, borde og stole sættes på plads !
Vedtaget på generalforsamlingen d. 11 april 2017.

Dirigent : Jan Kvitsau Nielsen                          Formand : Michael Mathiesen