Ønsker du at udskrive dem : klik her, vedtægter Aars Bridgeklub 2017

Vedtægter for Aars Bridgeklub

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Aars Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Vesthimmerlands kommune.
Klubben er stiftet den 28. september 1954
§ 2. Formål
Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede til regelmæssige spilledage for gennem træning, undervisning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til og interessen for bridge.
§ 3. Tilhørsforhold
Klubben er medlem af Danmarks Bridgeforbund og dermed distrikt Nordjylland og er som sådan underlagt såvel forbundets som distriktets vedtægter og reglementer.
§ 4. Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og regler.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion) såfremt vedkommende handler til skade for klubben eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I tilfælde af afslag / eksklusion på / af medlemskab kan den pågældende forlange afslaget forelagt på førstkommende generalforsamling. Her gælder samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. En eksklusion skal indberettes til Danmarks Bridgeforbund. Der henvises i øvrigt til forbundets vedtægter.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
Bestyrelsen kan optage passive medlemmer.
Passive medlemmer har ikke adgang til at deltage i den primære aktivitet.
Passive medlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til bestyrelsen.
For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen bekræftes af forældre eller værge.
§ 5. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes den sidste spilleaften i april måned.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted ved opslag / på hjemmesiden med 3 ugers varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle klubbens aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, se dog § 13 og 14.
§ 6. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Formandens/Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab
4) Fastsættelse af kontingent
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen
7) Valg af 2 revisorer
8) Indkomne forslag
9) Eventuelt
§ 7. Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke er medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 13 og 14.
Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det og altid ved personvalg mellem flere kandidater.
Klubbens sekretær udfærdiger et referat over generalforsamlingens beslutninger.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemninger m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§ 9. Bestyrelsen
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år vælges 3 og i ulige år vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg (spilleudvalg og turneringskomite) til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år.
Bestyrelsen udarbejder klubregler der skal godkendes på generalforsamlingen.
§ 10. Regnskab
Klubbens regnskabsår er 1. Januar – 31. December.
Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.
§ 11. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer.
Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede.
§ 12. Tegning og hæftelse
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr 5.000,- eller ved lånoptagning kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.
§ 13. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 14. Opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.
Eventuel formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal tilgå en lokal bridgeklub i Danmarks Bridgeforbund’s regi.
Vedtaget på generalforsamlingen d. 11 april 2017.

Formand : Michael Mathiesen                 Dirigent : Jan Kvitsau Nielsen